Connection failed: SQLSTATE[42000] [1115] Unknown character set: 'uft-8' Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie
W przypadku problemów z wyświetlaniem strony należy wcisnąć CTRL+F5
Parafia p.w. Narodzenia Najświętrzej Maryi Panny w Rajgrodzie

Dzisiaj jest 12 kwietnia 2021 r.

Aktualno�ciDuszpasterstwo

Msze �wi괼

Nabo�e�stwa
Kaplice i Obiekty

Grupy parafialneGaleriaHistoria parafii
Marcin Królewicz
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Rajgrodzie
ul. Piaski 2, 19-206 Rajgród, tel (fax) (86) 272 14 18 / (86) 272 15 22
. Odwiedzin:
Liczba gości przeglądających stronę: 
Content
Katecheza


AKTUALNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Łabętniku

Mały Katechizm

Modlitwa Pańska                                                                                                                                       Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 
Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 
Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
 
Skład Apostolski  
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.  Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen                                                                                                                                    
 
Dziesięć Przykazań Bożych 
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.    
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.                              
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5.  Nie zabijaj.                                                          
6. Nie cudzołóż.                                                        
7. Nie kradnij.                                                          
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                                            
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.                        
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 
Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, 
2. A bliźniego swego, jak siebie samego.
 
V Przykazań Kościelnych
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.                                          
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.                    
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w
okresach  pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.  
 
Pod Twoją obronę 
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
 
Główne prawdy wiary
1. Jest Jeden Bóg.                                                                                                  
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn  Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.                                                                                
6. Łaska  Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
     
Siedem Sakramentów Świętych
1. Chrzest.                                                                                                      
2. Bierzmowanie.                                                                                                  
3. Eucharystia.                                                                                                    
4. Pokuta.                                                                                                        
5. Namaszczenie chorych.                                                                                          
6. Kapłaństwo.                                                                                                    
7. Małżeństwo.
 
Uwielbienie Trójcy Świętej
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen
 
Trzy Cnoty Boskie
Wiara, Nadzieja, Miłość.
 
Najprzedniejsze dobre uczynki
Modlitwa, Post, Jałmużna.
 
Ostateczne rzeczy człowieka
Śmierć, Sąd Boży, Niebo albo piekło.
 
Cztery Cnoty Główne
Roztropność, Sprawiedliwość, Wstrzemięźliwość, Męstwo.
 
Siedem grzechów głównych
1. Pycha.                                                                                                       
2. Chciwość.                                                                                                      
3. Nieczystość.                                                                                                    
4. Zazdrość.                                                                                                      
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.                                                                            
6. Gniew.                                                                                                          
7. Lenistwo.
 
Modlitwa Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...
Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...
A słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo…
 
V Warunków  Sakramentu Pokuty
1. Rachunek sumienia.                                                                                              
2. Żal za grzechy.                                                                                               
3. Mocne postanowienie poprawy.                                                                                    
4. Szczera spowiedź.                                                                                              
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
 
Akt wiary                                                              
Wierzę w Ciebie Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe Słowo mylić nie może.
 
Akt nadziei                                                            
Ufam Tobie, boś Ty wierny,                                    
Wszechmogący i miłosierny.                                      
Dasz mi grzechów odpuszczenie,                              
Łaskę i wieczne zbawienie.
 
Akt miłości                                                              
Boże, choć Cię nie pojmuję,                                    
Jednak nad wszystko miłuję.                                    
Nad wszystko, co jest stworzone,                            
Boś Ty dobro nieskończone.
    
Akt żalu                                                                    
Ach, żałuję za me złości,                                            
Jedynie dla Twej miłości.                                          
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,                              
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
 
Modlitwa przed nauką
Duchu Święty , który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, 
aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesny i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa po nauce
Dziękujemy Ci Boże, za światło tej nauki. Pragniemy, abyśmy nią oświeceni, 
mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa przed posiłkiem                                                                                                    
Pobłogosław, Panie Boże, nas. Pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali.
I naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa po posiłku
Dziękujemy Ci, Boże,  za te dary, któreśmy z dobroci Twojej spożywali. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Tajemnice Różańca Świętego
 
Tajemnice radosne 
1.Zwiastowanie NMP 
2.Nawiedzenie św. Elżbiety 
3.Narodzenie Pana Jezusa 
4.Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 
5.Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
 
Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie                                                                                  
2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie                                                                      
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na Górze Tabor                                                                            
5. Ustanowienie Eucharystii
 
Tajemnice bolesne
1. Modlitwa w Ogrójcu                                                                                              
2. Biczowanie                                                                                                      
3. Cierniem ukoronowanie                                                                                          
4. Dźwiganie krzyża                                                                                              
5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
 
Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa                                                                                    
2. Wniebowstąpienie                                                                                              
3. Zesłanie Ducha Świętego                                                                                        
4. Wniebowzięcie NMP                                                                                              
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
 Spotkanie z Siostrą Zakonną i Droga Krzyżowa

13 marca, we wtorek /rekolekcje wielopostne/w szkole odbyło się Spotkanie z Siostrą Beatą Zimińską  ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, a następnie Droga Krzyżowa pod przewodnictwem ks. Proboszcza w której uczestniczyli: dzieci, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy Łabędnika.

Zdjęcia można obejrzeć w GALERII
^do góry